+420 733 330 353 
Logo
 

Školní družina

l

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování, plní zejména funkci výchovnou, odpočinkovou, rekreační a sociální. Ve dnech školního vyučování tvoří pro žáky přechod mezi výukou a pobytem doma. Slouží především k odpočinku, k rozvoji zájmů žáků v době po vyučování, k efektivnímu využívání volného času. Dává prostor pro komunikaci mezi dětmi navzájem, rodiči a vychovatelkou.

Provoz školní družiny

PO – PÁ od 11: 30 hodin – 15:00 hodin

Kapacita družiny

30 žáků

Personální obsazení

Pedagogické působení zajišťuje plně kvalifikovaná vychovatelka se specializací na tělovýchovné aktivity, výtvarnou a pracovní činnost.

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání (vnitřní řád)

Vnitřní řád školní družiny byl sestaven na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon). Směrnice je součástí organizačního řádu. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD. ŠD se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Přijímání žáků do ŠD

Na základě řádně vyplněného zápisního lístku rozhoduje ředitelka školy.

Zápisní lístek

 • musí být řádně vyplněn (tzn. vše o žákovi, telefonické spojení na zákonné zástupce, rozsah docházky, odchody žáka, popř. osoby vyzvedávajíc žáka)
 • pokud žák dojíždí, je nutné dodat na lístku odjezdy autobusů 

Uvolnění žáka

 • v jinou dobu nebo  jinou osobou, než je zapsána na zápisním lístku, bude možné jen písemně na volném lístečku (lístečky evidujeme)
 • bez písemné žádosti, potvrzené zákonnými zástupci, žák nebude uvolněn

Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD

 • přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je nutné dodat písemně vychovatelce popř. paní ředitelce nebo paní zástupkyni na základě písemných žádostí rodičů žáka

Při nevyzvednutí žáka

 • vychovatelka podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka nebo další osoby uvedené na zápisním lístku
 • s žákem ve družině vyčká příchodu zákonných zástupců nebo další osoby určené zákonnými zástupci

Příchod do družiny

 • s vychovatelkou, asistentem pedagoga, osobním asistentem nebo vyučujícím

Opuštění družiny

 • žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny nikdy neopouští
 • odchází pouze podle zaznamenaného času na zápisním lístku (popř. zvláštního samostatného lístku) nebo se zákonnými zástupci (popř. dalšími osobami uvedenými na zápisním lístku)

Chování

 • za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostaví, vychovatelka nezodpovídá - neomluvená absence je hlášena zákonným zástupcům a třídním učitelům (bezpečnost žáka)
 • ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny
 • na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se vztahují vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitelky školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení
 • pokud žák narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen nebo pokud dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů

Zacházení s materiálem a pomůckami

 • při svévolném zacházení s pomůckami a při úmyslném poničení hraček budeme požadovat opravu nebo finanční náhradu

Přerušení provozu školní družiny

 • o  hlavních prázdninách
 • o státních svátcích nebo v případě nařízení školy

Zodpovědnost za osobní věci

 • své osobní věci musí mít žák označené celým jménem a odkládá si je na vychovatelkou určené místo
 • pokud si žák donese z domu hračku (popř. mobil), zodpovídá si za tyto věci sám - při ztrátě nebo poškození družina ani vychovatelka nenese zodpovědnost
 • při záměně nebo ztrátě oblečení nebo školních pomůcek musí žák ztrátu okamžitě nahlásit vychovatelce

BOZP

 • na začátku školního roku a dále během roku jsou žáci zapsaní do školní družiny poučeni o bezpečnosti při činnostech, o chování ve družině a seznámeni s vnitřním řádem školní družiny

Pitný režim

 • je zabezpečen z vlastních zdrojů žáků nebo na požádání paní vychovatelky obdrží vodu s mátou

 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Práva

 • přihlásit žáka do ŠD formou vyplněného a podepsaného zápisního lístku
 • odhlásit žáka ze ŠD, a to v pololetí (změna bydliště, změna školy, další soukromé důvody) písemnou formou nebo po dohodě s vedením školy
 • konzultovat chování, činnost, zdravotní stav žáka s vychovatelkou
 • informovat se o činnosti ŠD a jednotlivých akcích, popř. navrhovat svoje náměty a podněty
 • v případě připomínek obrátit se na vychovatelku nebo na vedení školy

Povinnosti

 • vyplnit celý zápisní lístek a odevzdat vychovatelce při nástupu do ŠD
 • odchody, označené na zápisním lístku, jsou pro vychovatelku závazné, změnu zákonní zástupci dodávají na samostatném lístku
 • zákonní zástupci informují vychovatelku o změnách docházky, pravidelného užívání léků, změně zdravotního stavu nebo nepřítomnosti žáka
 • svým podpisem zákonní zástupci stvrzují souhlas s vnitřním řádem ŠD (uloženo u zápisního lístku)

 Ekonomické podmínky (hrazení částky za školní družinu)

Hrazení částky za školní družinu

 • za pobyt žáka ve ŠD se platí o výši částky rozhoduje vedení školy ( částka je 150,-Kč za měsíc) škola přijímá platby v hotovosti

 

1. Školní družina

 • je důležitý výchovný partner rodiny a školy
 • plní vzdělávací cíle a rozvíjí nadání dětí
 • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy
 • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
 • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

2. Cíle a kompetence

 • kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování
 • osvojovat schopnosti a dovednosti umožňující zvládnout současný a budoucí život
 • motivovat nabízené zájmové činnosti
 • rozvíjet praktické dovednosti v různých činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výrobku
 • využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací (uvědomění si citu k vytvořené věci)
 • vést ke schopnosti podle potřeby podřizovat se a chápat vzájemné vztahy v kolektivu
 • rozvíjet kamarádství, vést ke komunikaci mezi jednotlivci v kolektivu
 • rozvíjet schopnost respektovat druhé, jejich práci i úspěchy
 • využívat poznatky z vyučování a vhodně na ně navázat ve výchovné činnosti
 • využívat preventivního protidrogového programu a šikany formou sociálních a komunikačních her (správné řešení konfliktních situací)
 • pěstovat základní pohybové dovednosti a schopnosti v různých podmínkách odpočinku, rekreace a zájmové činnosti
 • pozorovat přírodu a vést děti k její ochraně

3. Ekonomické, materiální a personální podmínky

 • z měsíčního poplatku vybíraného v hotovosti vychovatelkou se dokupuje materiál a pomůcky
 • prostory školní družiny tvoří samostatné místnosti, šatna, WC
 • jsou využívány prostory školy (tělocvična, počítačová učebna, cvičná kuchyň, projekce video, DVD, školní dvůr)
 • ve školní družině pracuje jedna vychovatelka, která se zúčastňuje akreditovaných kurzů a programů dalšího vzdělávání pedagogů, využívá samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti
 • činnost a výchovné působení vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, pomůcek, her)

4. Hygiena a bezpečnost ve školní družině

 • na začátku školního roku poučení žáků o bezpečnosti a chování ve školní družině, na vycházkách a dalších akcích
 • využívání koberce, molitanových lehátek, sedací soupravy k odpočinkové činnosti
 • využívání lavic a stolů k pracovním činnostem, stolním hrám
 • zajištěno pravidelné vysávání koberců, mytí podlahy, WC, utírání prachu a větrání okny
 • zajištěn pro děti pitný režim
 • spolupráce vychovatelky s rodiči a třídními učitelkami, řešení výchovných problémů

5. Výchovné programy

5.1 Výchova ke zdravému životnímu stylu

 • vést k odpovědnosti za svou osobu a své zdraví
 • vést ke správným stravovacím návykům
 • vést k dodržování pitného režimu
 • vést k dodržování osobní hygieny
 • vést k posilování tělesné zdatnosti
 • vést k rozvoji citové stránky osobnosti
 • vést k osvojování relaxačních technik, psychohygieny

5.2 Posilování komunikačních dovedností

 • vést ke kultivaci slovního i mimoslovního projevu
 • vést k rozvoji slovní zásoby
 • vést ke schopnosti správně se vyjadřovat v dané situaci
 • vést ke schopnosti naslouchat
 • vést ke schopnosti prosadit se v kolektivu, argumentovat
 • vést ke schopnosti respektovat druhé
 • vést k dodržování zásad slušného chování

5.3 Odpovědnost za své chování

 • vést ke schopnosti řešit různé situace
 • vést k pravdomluvnosti, k morálním kvalitám
 • vést ke schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování
 • vést ke schopnosti hodnotit chování druhých

5.4 Ovládání negativních citových reakcí

 • vést k umění vypořádávat se se stresem
 • vést ke schopnosti vyrovnat se s nedostatky a neúspěchy

5.5 Poznávání sebe samého a uplatnění ve skupině

 • vést k posilování pozitivního myšlení
 • vést ke zvyšování sebevědomí
 • vést k víře ve své schopnosti a dovednosti

5.6 Formování životních postojů

 • vést k úctě, toleranci, porozumění
 • vést ke schopnosti pomáhat druhým
 • vést k vytváření vlastního sebevědomí
 • vést k posílení schopnosti nepodléhat negativním vlivům
 • vést k odmítání sociálně patologických jevů:
  • drogy, alkohol, kouření
  • delikvence
  • virtuální drogy
  • šikanování, násilí
  • vandalismus
  • rasismu

5.7 Nacházení nových vazeb mezi získanými poznatky z vyučování

 • vzájemné doplňování školního vyučování a výchovně-vzdělávací práce školní družiny pomocí specifických, od školního vyučování odlišných prostředků

5.7.1 Vzdělávací oblasti

 • Jazyk a jazyková komunikace: četba (společná, individuální), literární žánry, dětské knihy a časopisy, rozvoj slovní zásoby, mezilidská komunikace, kultivovaný projev, křížovky, rébusy, slovní hříčky, stolní hry apod.
 • Matematika a její aplikace: rozvoj logického myšlení, hlavolamy, hry apod.
 • Informační a komunikační technologie:vyhledávání v dětských encyklopediích, práce s počítačem, internetem apod.
 • Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme (vztah ke škole, obci, státu, vycházky, výlety do okolí, poznatky z cest, bezpečná orientace v okolí, dopravní výchova), Lidé kolem nás (vztahy v rodině, ve škole, vztahy mezi dětmi, chování lidí, pravidla slušného chování, základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti, tolerance, pomoc, úcta), Lidé a čas (regionální báje a pověsti, tradice, zvyky, obyčeje, návštěvy kulturních institucí, orientace v čase, události v rodině, škole, obci), Rozmanitost přírody (živá a neživá příroda, ochrana přírody, likvidace odpadů, poznávání okolní přírody, proměny přírody během ročních období, vliv člověka na přírodu), Člověk a jeho zdraví (denní režim, hygiena, zdravá strava, pitný režim, zdraví a nemoc, první pomoc).
 • Umění a kultura: kultura v obci, kulturní akce školy, obce, výstavy výtvarných prací, dětské písně, popěvky, tanečky, lidové písně, hudební soutěže apod.
 • Člověk a zdraví:tělesné a duševní zdraví, pohybová aktivita, činnosti v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, sezónní sporty, hry, sportovní soutěže, relaxace apod.
 • Člověk a svět práce: tradiční i netradiční materiály, papír, textil, přírodniny, elementární dovednosti, stavebnice, tvořivost, pěstitelství apod.